آیا برای مرد جایز است که در سرمای شدید لباس معمولی بپوشد؟

آیا برای مرد جایز است که در سرمای شدید لباس معمولی بپوشد؟

پوشیدن لباس عادی برای مرد جایز نیست؛ جز این که سرما فوق العاده و غیر قابل تحمل باشد، به گونه ای که مکلف نسبت به حفظ جانش بترسد و استفاده از پتوی پشمی روی دو لباس احرام، سودی به حالش نداشته باشد.