آیا جایز است که لباس احرام زن با رنگ سفید گلدوزی شده باشد؟

آیا جایز است که لباس احرام زن با رنگ سفید گلدوزی شده باشد؟

برای زن لباس احرام ویژه ای وجود ندارد، بلکه زن می تواند با لباس معمولی هم حج به‎جا آورد.