آیا برای زنان پوشیدن لباس زیر جایز است؟ و اگر جایز است آیا رنگ خاص دارد؟

آیا برای زنان پوشیدن لباس زیر جایز است؟ و اگر جایز است آیا رنگ خاص دارد؟

برای زنان پوشیدن لباس زیر با هر رنگی که باشد، جایز است، زیرا زنان با لباس احرام می بندند و لباس خاصی برای احرام ندارند.