چند سال پیش به عمره

چند سال پیش به عمره رفتم و پس از احرام بستن و قبل از آن که عمره به‎جا آورم، از روی فراموشی لباس معمولی پوشیدم؛ اما عمره به‎جا آوردم و مناسک عمره را انجام دادم. اکنون می‎خواهم ازدواج کنم، برخی به من گفته اند: واجب است که پیش از ازدواج عمره به‎جا آورم، زیرا عمرة گذشته صحیح نبوده است؛ آیا این سخن صحیح است؟

پوشیدن لباس معمولی در خلال احرام عمره از روی فراموشی، گرچه قبل از به‎جا آوردن اعمال آن باشد، سبب بطلان آن نمی شود و مانع ازدواج نیست؛ بنابراین عمرة دوباره بخاطر ازدواج بر تو واجب نیست.