کسی که لباس احرام را روی لباس زیر می پوشد و مناسک را این گونه به پایان می برد، تکلیفش چیست؟

کسی که لباس احرام را روی لباس زیر می پوشد و مناسک را این گونه به پایان می برد، تکلیفش چیست؟

اگر از روی عمد لباس معمولی (دوخته) پوشیده باشد، باید کفارة پوشیدن چنین لباسی را بپردازد و اگر از روی نادانی و یا فراموشی باشد، چیزی بر عهدة او نخواهد بود.