حکم کیفی که خانم ها در خلال احرام به همراه می برند تا اشیاء و نیازمندهای مخصوص خود را در آن بگذارند، چیست؟

حکم کیفی که خانم ها در خلال احرام به همراه می برند تا اشیاء و نیازمندهای مخصوص خود را در آن بگذارند، چیست؟

همراه داشتن آن جایز است.