آیا کفارة پوشیدن لباس معمولی در احرام، به تعداد پوشیدن و در آوردن آن؛ گرچه در یک احرام، متعدد می‏‏گردد؟

آیا کفارة پوشیدن لباس معمولی در احرام، به تعداد پوشیدن و در آوردن آن؛ گرچه در یک احرام، متعدد می‏‏گردد؟

بلی به تعداد فوق، تعدد می یابد.