کفش خدمتکار مسجد در خلال احرام، باید چگونه باشد؟

کفش خدمتکار مسجد در خلال احرام، باید چگونه باشد؟

صحیح نیست که کفش روی پا را بپوشاند، بلکه باید روی پا، گرچه به صورت جزیی، پیدا باشد؛ این حکم ویژة مردان است.