حکم جوراب پوشیدن زنان در هنگام احرام چیست؟ و آیا در طواف و در وقت ازدحام واجب است که جوراب بپوشند؟

حکم جوراب پوشیدن زنان در هنگام احرام چیست؟ و آیا در طواف و در وقت ازدحام واجب است که جوراب بپوشند؟

پوشیدن جوراب برای زنان واجب نیست؛ مگر این که دور ماندن از تماس، با نامحرم در گرو پوشیدن آن باشد.