آیا برای مرد جایز است که در حال احرام و در مراسم حج جوراب بپوشد؟

آیا برای مرد جایز است که در حال احرام و در مراسم حج جوراب بپوشد؟

برای مرد محرم جایز نیست که تمام روی هر دو پای خود را با جوراب و یا غیر آن بپوشاند.