آیا شرط است که نعلین سفید باشد؟

آیا شرط است که نعلین سفید باشد؟

در نعلین رنگ خاصی شرط نیست.