آیا هنگام احرام پوشیدن دستکش در هر دو دست، در صورتی که دو دست حنا داشته باشد، جایز است؟

آیا هنگام احرام پوشیدن دستکش در هر دو دست، در صورتی که دو دست حنا داشته باشد، جایز است؟

برای شخص محرم، چه مرد باشد یا زن، پوشیدن دستکش جایز نیست؛ بخصوص که پوشاندن آثار حنای قرار گرفته بر دست پیش از احرام، بر حج گزار واجب نیست.