آیا رنگ و یا حنا کردن مو پیش از رفتن به حج جایز است؟

آیا رنگ و یا حنا کردن مو پیش از رفتن به حج جایز است؟

مانعی ندارد.