آیا خالکوبی مانع به‎جا آوردن فریضة حج است؟

آیا خالکوبی مانع به‎جا آوردن فریضة حج است؟

خالکوبی آسیبی به این فریضه نمی زند.