من دختری در شرف ازدواجم و می‎خواهم کف دستم را حنا بندم.

من دختری در شرف ازدواجم و می‎خواهم کف دستم را حنا بندم. ولی یک هفته بعد از ازدواجم به حج مشرف می شوم و ظاهراً اثر حنا در خلال احرام خواهد ماند؛ با این حال آیا جایز است که دستم را حنا بندم یا حرام است؟

این کار حرام نیست، زیرا آنچه حرام است حنا بستن در خلال احرام است. اما آنچه که پیش از احرام بوده و اثرش باقی مانده است، اشکالی ندارد.