آیا رنگ کردن مو و ریش جزو آراستن های حرام به حسا

آیا رنگ کردن مو و ریش جزو آراستن های حرام به حساب می‎آید؟ و اگر کسی پیش از احرام این کار را کرده باشد و اثر آن تا پس از احرام باقی باشد، آیا واجب است که این اثر باقیمانده از رنگ را از بین ببرد؟

آری، این کار جزء محرمات احرام است و استفاده از آن پیش از احرام با اینکه جایز است اما کراهت دارد. ولی پاک کردن اثر آن واجب نیست.