اگر زن در خلال احرام گوشواره بپوشد، حکمش چیست؟

اگر زن در خلال احرام گوشواره بپوشد، حکمش چیست؟

برای زن جایز است زیور الآتی را که پیش از احرام پوشیدنش متداول بوده است، در خلال احرام نگه دارد؛ به شرط این که همسرش یا محارم مرد دیگر وی، آن را نبیند.