من به بیماری زرد زخم گرفتارم و بر چشم و ابرویم سرمه می گذارم، چون مویی در این نقاط وجود ندارد؛ حال اگر بخواهم عمره و حج به‎جا آورم، بخاط

من به بیماری زرد زخم گرفتارم و بر چشم و ابرویم سرمه می گذارم، چون مویی در این نقاط وجود ندارد؛ حال اگر بخواهم عمره و حج به‎جا آورم، بخاطر رهایی از سختی که با آن روبرو هستم می توانم از سرمه استفاده کنم؛ با این که این کار مستلزم نگاه کردن به آینه است؟ همچنین اگر در غیر حج و عمره بخواهم از موی مصنوعی استفاده کنم تکلیف چیست؟ این موی مصنوعی از نوعی است که آب در آن نفوذ می‏کند؛ آیا با این وجود مانع مسح در وضو به حساب می‎آید؟

اگر سرمه نکردن حرج به شمار آید، می توان آن را پیش از احرام بکار گرفت، اما مسح بر موی مصنوعی در صورتی کفایت می‏کند که با وجود آن مسحی بر پوست تحقق یابد و صرف رسیدن آب به پوست کافی نیست.