حکم پوشیدن ساعت و استفاده از گره موی در خلال احرام چیست؟

حکم پوشیدن ساعت و استفاده از گره موی در خلال احرام چیست؟

پوشیدن ساعت تا وقتی که در عرف زینت به حساب نیاید، جایز است و همچنین استفاده از شانه های معمولی مو که زینت شمرده نمی شود، جایز است.