حکم پوشیدن عینک طبی که دارای شیشه های رنگی است در هنگام طواف چیست؟

حکم پوشیدن عینک طبی که دارای شیشه های رنگی است در هنگام طواف چیست؟

پوشیدن آن در طواف و غیر طواف جایز است؛ جز این که آن را به گونه ای ساخته باشند که جزء زینت به حساب آید، در این صورت احتیاط واجب این است که آن را به شکل دیگری که زینت نیست، تغییر دهد.