در برخی نقاط بدنم خالکوبی هایی با رنگ سبز و سرخ وجود دارد و اکنون تصمیم گرفته ام که به زیارت بیت الله الحرام مشرف گردم، حکم آن چیست؟

در برخی نقاط بدنم خالکوبی هایی با رنگ سبز و سرخ وجود دارد و اکنون تصمیم گرفته ام که به زیارت بیت الله الحرام مشرف گردم، حکم آن چیست؟

این امر اشکالی بر صحت ادای مناسک حج؛ مناسکی چون طهارت و نماز و مانند آن ندارد.