مدتی پیش در عمره بودم و در حال احرام به آینه نگاه کردم و همچنین گفتم: «لا و لله» (سوگند خوردم)، آیا عمرة من صحیح است و حالا باید چه کار کنم؟

مدتی پیش در عمره بودم و در حال احرام به آینه نگاه کردم و همچنین گفتم: «لا و لله» (سوگند خوردم)، آیا عمرة من صحیح است و حالا باید چه کار کنم؟

عمره صحیح است و با این کار؛ گرچه از روی عمد باشد عمره باطل نمی‏‏گردد و در نهایت شخصی که به نیت آراستن خود به آینه نظر می‏کند گناه کرده است و کفاره ای ندارد. همچنین شخصی که به خدا سوگند می خورد چنانچه در مقام جدل باشد، مرتکب گناه شده است؛ مگر این که با سوگند نخوردن ضرری به وی برسد؛ به عنوان مثال حقش را از دست دهد. اما کفاره در صورتی بر مکلف واجب است که سوگند دروغ به خدای متعال بخورد.