امسال حج به‎جا آوردم و بخاطر مرتب کردن احرامم به آینه نگاه کردم؛ آیا برای این کار کفاره بر من واجب می‏‏گردد؟

امسال حج به‎جا آوردم و بخاطر مرتب کردن احرامم به آینه نگاه کردم؛ آیا برای این کار کفاره بر من واجب می‏‏گردد؟

اگر نگاه کردن به آینه به قصد آراستن نباشد، بر شخص محرم حرام نیست.