بخاطر این که به آینه نگاه کر

بخاطر این که به آینه نگاه کردم و چند تار مو از گردنم در آوردم، آیا کفاره بر من واجب است؛ با علم به این که هر دو کار سهوی بوده است و پس از آن که یادم آمد، از این کار دست کشیدم؟

با ارتکاب سهوی ، گناهی بر شما نیست و به اندازه کف دست، طعامی به مسکین صدقه دهید.