برخی زنان از پودر زاج سفید و نوره[آهک] به عنوان مادة ضد عرق در هنگام احرام استفاده می کنند، این کار چه حکمی دارد؟

برخی زنان از پودر زاج سفید و نوره[آهک] به عنوان مادة ضد عرق در هنگام احرام استفاده می کنند، این کار چه حکمی دارد؟

اگر استفاده از آن سبب کندن و بر داشتن مو نشود، جایز است. در غیر این صورت استفاده از آن جایز نخواهد بود.