خانمی پس از غسل احرام، هنگام شانه زدن تعدادی از موهای سرش می ریزد، سپس یادش می آید که این کار جایز نیست، تکلیف وی چیست؟

خانمی پس از غسل احرام، هنگام شانه زدن تعدادی از موهای سرش می ریزد، سپس یادش می آید که این کار جایز نیست، تکلیف وی چیست؟

شانه زدن پس از عقد نیّت احرام به خودی خود جایز است؛ مگر این که سبب ریختن مو گردد که در این صورت جایز نیست. احوط این است که شانه کردن را به طور مطلق ترک کنند، زیرا احتمال دارد که این کار آرایش و زینت به حساب آید. و اگر کسی پس از احرام از روی عمد این کار را کرد، باید مدی از طعام را به فقرا صدقه دهد.