تکلیف خانمی که مقداری از موهای او در هنگام شانه زدن و پس از غسل احرام بیفتد و سپس به خاطر آورد که این کار جایز نیست، چیست؟

تکلیف خانمی که مقداری از موهای او در هنگام شانه زدن و پس از غسل احرام بیفتد و سپس به خاطر آورد که این کار جایز نیست، چیست؟

اگر این کار پیش از احرام باشد، اشکالی ندارد و اگر بعد از احرام و عمدی باشد باید برای آن مدی طعام به فقرا صدقه دهد.