حکم مضمضه و خوردن چیزی که به‎جاری شدن خون در خلال احرام منجر گردد، چیست؟

حکم مضمضه و خوردن چیزی که به‎جاری شدن خون در خلال احرام منجر گردد، چیست؟

اگر مکلف بداند که این کار به‎جاری شدن خون منجر می‏‏گردد، این کار برای وی جایز نیست و در صورت ندانستن، اشکالی ندارد.