آیا تمیز کردن دندانها با مسواک از سوی شخص محرم، از محرمات به حساب می‎آید؟

آیا تمیز کردن دندانها با مسواک از سوی شخص محرم، از محرمات به حساب می‎آید؟

اگر این کار به‎جاری شدن خون منجر نگردد، اشکالی ندارد.