پدرم تصمیم گرفته است که به حج مشرف گردد. او به بیماری قند گرفتار است و باید از آمپول انسلین استفاده کند، و

پدرم تصمیم گرفته است که به حج مشرف گردد. او به بیماری قند گرفتار است و باید از آمپول انسلین استفاده کند، و گاه اتفاق می افتد که سوزن با رگ ها برخورد کند، که به بیرون آمدن خون از بدن منجر می‏‏گردد، حکم این کار چیست؟ در حالی که بیرون آمدن خون حرام است؟

گناهی نکرده و کفاره ای هم بر او واجب نیست.