در صورتی که مکلف در خلال احرام، بدنش بخارد و سه بار بدنش را بخاراند، آیا بر وی واجب است که کفاره بپردازد؟

در صورتی که مکلف در خلال احرام، بدنش بخارد و سه بار بدنش را بخاراند، آیا بر وی واجب است که کفاره بپردازد؟

اگر خارندان همراه با عصبانیتی نباشد که به خونی کردن بدن منجر گردد، کفاره واجب نیست.