در هنگام احرام عمرة تمتع خوابیدم و سرم را با پوششی پوشاندم، تکلیف چیست؟

در هنگام احرام عمرة تمتع خوابیدم و سرم را با پوششی پوشاندم، تکلیف چیست؟

اگر با آگاهی و از روی عمد این کار را کردی احتیاط واجب آن است که گوسفندی را کفاره دهی.