حکم خشکاندن آبی که در خلال وضو به قسمت جلوی سر می رسد، در هنگام احرام، چیست؟ و در صورت عدم جواز، آیا کفاره واجب است؟

حکم خشکاندن آبی که در خلال وضو به قسمت جلوی سر می رسد، در هنگام احرام، چیست؟ و در صورت عدم جواز، آیا کفاره واجب است؟

خشکاندن این مقدار اندک از جلو سر، پوشاندن سر به حساب نمی‎آید.