نظر جنابعالی دربارة استفادة محرم از کیسة خواب چیست؛ به گونه ای که محرم در داخل آن قرار می گیرد و زیب آن را می بندد؟

نظر جنابعالی دربارة استفادة محرم از کیسة خواب چیست؛ به گونه ای که محرم در داخل آن قرار می گیرد و زیب آن را می بندد؟

از آنجایی که این کیسه ها شبیه رواندازی است که شخص خوابیده را می پوشاند و قرار گرفتن شخص در درون آن و بستن زیب آن موجب پوشاندن سر وی می‏‏گردد، به این جهت استفاده از آن جایز نیست.