خانمی در عرفات و

خانمی در عرفات و در حال احرام بیمار شده و به حالت تهوع دچار گشته است و برای این که حالش بهبود یابد صورتش را پوشانده است، تکلیف وی چیست؟ آیا بر وی کفاره واجب است؟

در فرض فوق، کفاره ای بر عهدة وی نیست.