من در سینوس های بینی ام، حساسیت

من در سینوس های بینی ام، حساسیت همیشگی دارم و در مکان های شلوغ و آلوده دچار تنگی نفس می گردم؛ آیا می توانم برای پیشگیری، از ماسک های محافظ در خلال احرام حج و عمره استفاده کنم؟

برای مرد استفاده از این ماسک ها حتی اگر ضرورتی نباشد، جایز است، اما زنان تنها در صورت ضرورت می توانند از آن استفاده کنند.