از کارهایی که بر شخص محرم حرام است، بستن بینی در برابر بوهای بد است؛ بر این اساس ب

از کارهایی که بر شخص محرم حرام است، بستن بینی در برابر بوهای بد است؛ بر این اساس برخی مؤمنین می پرسند: استفاده از ماسک هایی که از گازهای سمی، مانند دی اکسیدکربن که از اگزوز ماشین ها خارج می شود، جلو گیری می کند، چه حکمی دارد؟

از نظر ما استفاده از آن به منظور حفظ سلامت، بلکه به طور مطلق جایز است؛ جز برای زنان که فقط در صورت ضرورت می توانند از این ماسک ها استفاده کنند.