بعضی کاروان ها بخاطر آسان کردن کار حجاج شان، آنان را پیش از طلوع

بعضی کاروان ها بخاطر آسان کردن کار حجاج شان، آنان را پیش از طلوع آفتاب با اتوبوس از مکه به حدود منی می برند و سپس آنان را پیاده می کنند تا حدود را پیاده طی کنند و سپس در منی سوار اتوبوس می کنند تا به جمرات برسانند؛ آیا چنین کاری با توجه به این که از اول، هدف رسیدن به منی است، جایز است؟ یا این که زیر سایه بردن آنان در خلال پیمودن مسافات به شمار می‎آید؟

ظاهراً این کار زیرسایه رفتن در هنگام طی مسافت است و از قبیل جابه‎جایی در سرزمین وحی به حساب نمی‎آید.