زمانی که حج به‎جا آوردیم، در حالی که لباس احرام به تن داشتیم و در عین این که به

زمانی که حج به‎جا آوردیم، در حالی که لباس احرام به تن داشتیم و در عین این که به شدّت مواظب بودیم که از زیر سایه رفتن پرهیز کنیم، هنگام غروب از میقات مسجد شجره راه افتادیم. سپس برای ما روشن گردید که غروب، در نهایت پنج دقیقه دیرتر از زمان راه افتادن ما بوده است، آیا به خاطر این کار بر ما فدیه و کفاره ای واجب است؟ اگر واجب است چه مقدار است و چگونه باید آن را بپردازیم؟

اگر زمان حرکت شما پس از غروب قرص خورشید، گرچه پیش از زوال سرخی مشرق بوده باشد، این مقدار کافی و مجزی است و کفاره در این فرض نیاز نیست. بر عکس، اگر زیر سایه رفتن حتی اگر چند دقیقه پیش از غروب قرص خورشید باشد، در این صورت کفاره واجب است. کفاره زیر سایه رفتن هم یک گوسفند است که باید ذبح گردد و به فقرا یا به نهادهای شرعی قابل اطمینان دهند تا برای فقرا به مصرف برسد.