هنگام ادای عمره، از م

هنگام ادای عمره، از محل اقامت با اتوبوس به حرم منتقل شدیم. این جابه‎جایی پس از ادای نماز صبح و زمانی بود که تاریکی شب کنار رفته و روشنایی روز سر زده بود. تکلیف چیست؟

زیر سایه رفتن در داخل مکه اشکالی ندارد، بلکه (ممنوعیت) در داخل مکان هایی است که محرم در آن فرود می‎آید.