آیا زیر سایه رفتن در خلال وقوف روزانه در عرفات، حرام است؟

آیا زیر سایه رفتن در خلال وقوف روزانه در عرفات، حرام است؟

زیر سایه رفتن در خود این منطقه، در صورتی که همراه با طی مسافت نباشد، اشکالی ندارد.