ما با اتوبوس سقف دار از مزدلفه به منی منتقل شدیم، تکلیف ما چیست؟

ما با اتوبوس سقف دار از مزدلفه به منی منتقل شدیم، تکلیف ما چیست؟

پس از تابیدن آفتاب جایز نیست که مکلف میان مزدلفه و منی سوار اتوبوس سقف دار گردد و گرنه باید گوسفندی را کفاره دهد.