در روز اول عید و پس از قربانی،برای رفتن به حرم و تکمیل مناسک، سوار اتوبوس سقف داری شدیم، حکم این کار چیست؟

در روز اول عید و پس از قربانی،برای رفتن به حرم و تکمیل مناسک، سوار اتوبوس سقف داری شدیم، حکم این کار چیست؟

این کار پس از محل شدن (بیرون آمدن از احرام) و هنگام به‎جا آوردن اعمال منی اشکالی ندارد.