شخصی از میقات بر اساس نذری که کرده، محرم شده و سوار ماشین گردیده و زیر سایه رفته است؛ آیا با این کار نذرش باطل شده است؟

شخصی از میقات بر اساس نذری که کرده، محرم شده و سوار ماشین گردیده و زیر سایه رفته است؛ آیا با این کار نذرش باطل شده است؟

اگر نذرش به خودی خود رجحان داشته است، با این کار باطل نمی‏‏گردد ولی چنانچه هنگام روز زیر سایه رفته است، باید کفارة زیر سایه رفتن را پرداخت کند؛ همچنین اگر مکلف هنگام شب به سبب باران زیر چتر و سایه بانی قرار گیرد، احتیاط واجب پرداخت کفاره است.