شخصی به نیت ادای عمرة نیابی به «تنعیم» رفته است، آیا برای او سوار شدن در ماشین سقف دار، خواه روز باشد یا شب، جایز است؟

شخصی به نیت ادای عمرة نیابی به «تنعیم» رفته است، آیا برای او سوار شدن در ماشین سقف دار، خواه روز باشد یا شب، جایز است؟

برای او پس از احرام این کار جایز نیست؛ جز این که در شب یا در غیر از وضعیت بارانی باشد. البته مورد اخیر (پرهیز از زیر سایه بان رفتن در حال باران) بر اساس احتیاط واجب است.