چنانچه در شب زیر سقف قرار بگیرم ولی هوا در داخل ماشین برخلاف بیرون که سرمای شدید است، گرم باشد، آیا در این وضعیت کفاره بر من واجب است؟

چنانچه در شب زیر سقف قرار بگیرم ولی هوا در داخل ماشین برخلاف بیرون که سرمای شدید است، گرم باشد، آیا در این وضعیت کفاره بر من واجب است؟

زیر سقف قرار گرفتن در شب حتی اگر هوا سرد باشد، اشکالی ندارد؛ جز این که هوا بارانی باشد. در این صورت بر اساس احتیاط واجب نباید زیر سقف و سایه بان قرار گرفت.