پس از آن که حاجی برای ادای عمرة تمتع وارد مکه گردید آیا واجب است که همچنان ملتزم، به زیر سقف نرفتن باشد؟ و در عرفات و منی حکم چیست؟

پس از آن که حاجی برای ادای عمرة تمتع وارد مکه گردید آیا واجب است که همچنان ملتزم، به زیر سقف نرفتن باشد؟ و در عرفات و منی حکم چیست؟

واجب است که شخص محرم در روز و در فاصله میان دو منطقه، از زیر سقف قرار گرفتن اجتناب کند. ولی در داخل مکه، در هر جایی که فرود آید، یا در داخل عرفات و منی، جایز است که زیر سقف قرار گیرد.