آیا زیر سقف قرار گرفتن در خلال احرام، در هواپیما هم صدق می‏کند؟

آیا زیر سقف قرار گرفتن در خلال احرام، در هواپیما هم صدق می‏کند؟

همچنان که با سوار شدن در ماشین سقف دار این عنوان صدق می‏کند، با سوار شدن در هواپیما نیز محقق می‏‏گردد و اگر سفر در روز صورت گیرد، کفاره بر مکلف ثابت است.