آیا جایز است که پس از غسل کردن و به منظور آماده شدن برای پوشیدن لباس احرام، با حوله بدن را خشک کرد؟

آیا جایز است که پس از غسل کردن و به منظور آماده شدن برای پوشیدن لباس احرام، با حوله بدن را خشک کرد؟

بلی، جایز است.