حکم موی مصنوعی برای مرد در حال ادای مناسک عمره و حج، چیست؟ آیا واجب است که در هنگام احرام آن را بردارد؛ به خصوص که این مو

حکم موی مصنوعی برای مرد در حال ادای مناسک عمره و حج، چیست؟ آیا واجب است که در هنگام احرام آن را بردارد؛ به خصوص که این مو به عنوان یک خصوصیت ظاهری و ملازم او تبدیل شده است به نحوی که در صورت برداشتن آن دچار حرج می‏‏گردد، زیرا مردم به چنین ظاهری از او خو گرفته اند؟

واجب است که آن را بردارد، زیرا پوشاندن سر برای مرد از چیزهای است که در خلال احرام باید ترک گردد.